Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Ηλεκτρολογικά σχέδια κτιρίων
Σχέδια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

Ηλεκτρολογικά σχέδια

  • Αλλαγή ονόματος ΔΕΗ και άλλων παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος
  • Φωτοβολταϊκά έργα
        Hλεκτρομηχανολογικές μελέτες με σκοπό :
  •    Την έκδοση οικοδομικών αδειών στην ανέγερση νέου κτιρίου ή προσθήκη κατ’ επέκταση ή καθ’ ύψος υφιστάμενου κτιρίου.
  •    Την κατασκευή εγκαταστάσεων (κατασκευαστικές μελέτες).
  •    Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης βιομηχανιών, βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων, συνεργείων 
  •    Την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων) βιομηχανιών, βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων, συνεργείων 
  •    Την οικονομική αξιολόγηση και σύγκριση εγκαταστάσεων και τεχνικών λύσεων (τεχνοοικονομικές μελέτες).