Τεχνικοοικονομικές Υπηρεσίες

 Αδειοδότηση , μελέτη , κατασκευή μονάδων ΑΠΕ

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί , ανεμογεννήτριες , λοιπές ΑΠΕ

Υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας

Μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Κτιριακές εγκαταστάσεις , ηλεκτρολογικά σχέδια

Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

Ενοικιάσεις , Πωλήσεις , Πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ , Εγκατάσταση φυσικού αερίου

Φοροτεχνικές , λογιστικές υπηρεσίες ,Συμβουλευτικές υπηρεσίες Επενδυτικών Προγραμμάτων  Ενίσχυσης Επιχειρήσεων

Αναπτυξιακός Νόμος , ΕΣΠΑ